Skip to Main Content
Banner Image
WNHS Internet |   WNHS Hub |  HealthPoint |   WA Health Library Sites

Women and Newborn Health Library (WNHL): Vietnamese Tiếng Việt

A guide to consumer health information in the areas of women's and newborn health.

Vietnamese Tiếng Việt

General Women's Health Sức khỏe Phụ nữ Tổng quát

 
Breast Cancer    Ung thư Vú 
Ung thư Vú   Breast Screening Information
Ung thư Vú   Information for women with early breast cancer
 
Contraception   Ngừa thai
Phương pháp ngừa thai – lựa chọn của quý vị - Contraception your choices 

biện pháp tránh thai sau khi bạn đã có con - Contraception after you have had a baby

Ngừa thai Female condom

Ngừa thai The combined oral contraceptive pill (The pill)

Ngừa thai  The contracepive implant

Ngừa thai  The contraceptive injection - DMPA
Ngừa thai  The copper IUD
Ngừa thai The Emergency Contraceptive Pill
Ngừa thai The hormone-releasing IUD (Mirena®)
Ngừa thai The male condom
Ngừa thai  The vaginal ring
 
Diet and Exercise   Ăn uống và Luyện tập
Ăn uống và Luyện tập Eat for health
Ăn uống và Luyện tập  Eat more fruit and vegetables

 Ăn uống và Luyện tập  Get active each day

 Ăn uống và Luyện tập Stay in shape
Gynaecology   Phụ khoa
Phụ khoa - Common vaginal and vulval conditions
Phụ khoa  Colposcopy
Phụ khoa  Cone Biopsy
 Phụ khoa When did you last have a pap smear 
Menopause and Midlife   Mãn kinh và Trung niên
Mãn kinh và Trung niên  44+ for women approaching menopause
 
Menstruation   Kinh nguyệt
Kinh nguyệt Menstruation (Periods) 
 
Mental Health   Sức khỏe Tâm thần
Sức khỏe Tâm thần Anxiety & depression in pregnancy & early parenthood
Sức khỏe Tâm thần  Depression during pregnancy and early childhood
Sức khỏe Tâm thần  Reducing stress

Đối phó với căng thẳng Coping with stress

Sức khỏe Tâm Sad feeling after childbirth
 
Pelvic Floor   Ổ bụng
Ổ bụng  Incontinence Information
Ổ bụng  Pelvic floor exercises
 
Sexually Transmitted Infections   Lây nhiễm Qua
đường Tình dục
Lây nhiễm Qua đường Tình dục  Chlamydia
 
Violence
Violence in the home   Bao lực trong gia đình
Bao lực trong gia đình  Family violence - information
 
Websites   Những trang mạng
Những trang mạng  Ethnomed patient education infornation in Vietnamese
Những trang mạng  Health Information Translations
Những trang mạng  Healthy Roads Media
Những trang mạng  Medline Plus
Những trang mạng  Multicultural Health
Communication
Những trang mạng  The Royal Women's Hospital
Những trang mạng  SPIRAL - Selected Patient Information in Asian Languages
 
Women's Cancers   Ung thư ở Phụ nữ
xét nghiệm pap đã thay đổi 
Ung thư ở Phụ nữ  When did you last have a pap smear?

  Pregnancy  Mang thai, Birth Sinh đẻ,

 Parenting Chăm sóc con

 
Pregnancy  Mang thai
Planning a Pregnancy   Lập kế hoạch Mang thai
Lập kế hoạch Mang thai  Planning a pregnancy and becoming pregnant  
Mang thai  Amniocentesis
Mang thai  Chorionic Villus Sampling (CVS)
Chứng lo âu & Trầm cảm Trong 
Lúc Mang Thai & Khi Có Con Sớm 
Anxiety & Depression In during pregnancy & when having a baby early
Mang thai  Early pregnancy - how to take care of yourself
Mang thai  Having a baby
Mang thai  Nausea and vomiting in pregnancy
Mang thai  Pre-eclampsia explained
Mang thai  Stages of pregnancy and labour
Mang thai  Ultrasound
Mang thai  Vitamin D for pregnant women and new mothers
KHI NÀO NÊN GỌI ĐIỆN THOẠI 
CHO BỆNH VIỆN
When to call the hospital 
Mang thai  Your baby's movements and what they mean
 
Diabetes   Bệnh tiểu đường 
Bệnh tiểu đường   Diabetes in pregnancy - gestational diabetes
Bệnh tiểu đường   Gestational Diabetes – Caring for yourself and your baby
 
Birth   Sinh đẻ
Sinh đẻ  Having a baby
Sinh đẻ Epidural
Sinh đẻ  Stages of pregnancy and labour
 
Postnatal Care   Chăm sóc Sau sinh
Chăm sóc Sau sinh Exercises before and after birth
Chăm sóc Sau sinh  Improving your recovery after birth - physiotherapy advice
 
Breastfeeding   Cho con bú 
Cho con bú  Breastfeeding your baby
Cho con bú  How Breastfeeding Works
Cho con bú  Mastitis
Cho con bú  Putting your baby to the breast
 
 Children's Illness / disabilities
Bệnh Suyễn của Trẻem- Children's asthma resource pack
Nuôi con có hội chứng DownRaising children with down syndrome

Kār thảh̄ı̂ fụ̄̂n khụ̄n Resuscitation 

Kār ch̀wy chīwit: Khả næanả k̄hxng p̄hū̂ pkkhrxng Resuscitation : a parent's guide 

 

Immunisation   Chủng ngừa
ho gà Protect your baby from whooping cough  
 
Chủng ngừa  Vitamin k for newborn babies
 
Newborns   Trẻ sơ sinh
Trẻ sơ sinh  Good ways to settle babies under six months: a parent’s guide
Trẻ sơ sinh  Making up baby's cot
Trẻ sơ sinh  SIDS - safe sleeping
 
Parenting
Trẻ em và kỷ luật: hướng dẫn của phụ huynh  - Children and discipline: a parent's guide

Phát triển của Trẻ  The social baby 

Your Newborn Baby’s Screening Test   Kiểm tra Tổng thể Trẻ Sơ sinh của quý vị
Kiểm tra Tổng thể Trẻ Sơ sinh của quý vị  Why does my baby need a hearing check?
Kiểm tra Tổng thể Trẻ Sơ sinh của quý vị  Your newborn baby’s screening test