Skip to Main Content
Banner Image
WNHS Internet |   WNHS Hub |  HealthPoint |   WA Health Library Sites

Women and Newborn Health Library (WNHL): Filipino / Tagalog Pilipino

A guide to consumer health information in the areas of women's and newborn health.

Filipino / Tagalog Pilipino

General Women's Health   Pangkalahatang Kalusugan ng Kababaihan

 

Breast Cancer    Kanser sa Suso

Kanser sa Suso Breast Screening Information

 

 

Diabetes   Diyabetes

Diyabetes Diabetes

 

 

Diet and Exercise   Pagdidiyeta at Paghehersisyo

Pagdidiyeta at Paghehersisyo Eat more fruit and vegetables

Pagdidiyeta at Paghehersisyo  Get active each day

 

Pelvic floor/Urinary (no translation given)

Incontinence Information

 

Websites   Mga website

Mga website Health Information Translations

Mga website Healthy Roads Media

Mga website Medline Plus

Mga website Multicultural Health Communication

 

 

Pregnancy   Pagbubuntis, Birth   Panganganak, Parenting   Pagmamagulang